Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Чајетина, донетог од стране Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО. , усвојен на седници СО Чајетина дана 29.12.2016.године, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-00310/2017-09 од 03.02.2017  године, и Одлуке о условима и начину расписивања конкурса за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима број: 93/2017 директор Привредног друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО расписује 
                                                      ЈАВНИ КОНКУРС 
              ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ                                                НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА
Активности предвиђене конкурсом односе се на унапређење непољопривредних активности као и повећање конкурентности пољопривредних газдинстава кроз развој туристичких објеката и услуга у руралном туризму Општине Чајетина.
Крајњи корисници јесу физичка лица-носиоци регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
Максимални износ подстицаја по једном кориснику у оквиру једног јавног позива је 150.000,00 РСД.
Конкурсна пријава  се подноси од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани.
Конкурсне пријаве које стигну комплетне, благовремено и у складу са условима, биће прегледане од стране Комисије састављене од органа Привредног друштва „Златиборски еко аграр“ ДОО, Туристичке организације „Златибор“ и Општине Чајетина по истеку рока предвиђеног Конкурсом.
Рок за подношење Конкурсне пријаве по овом конкурсу је од 01.05.2017. године до 01.06.2017. године.  Подношење Конкурсне пријаве за доделу подстицаја са неопходном документацијом обавља се слањем конкурсне документације путем поште, препорученим писмом или лично  на адресу: Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО Александра Карађорђевића 24, 31 310 Чајетина.
Образац пријаве преузима се са интернет странице www.ekoagrar.org  или лично у просторијама Златиборског еко аграра. Све неопходне информације могу се добити позивом на број телефона 031/3833200, 064/8517653 или лично на адреси Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО Александра Карађорђевића 34, 31 310 Чајетина.

zlatka.jpg