- Контрола плодности и утврђивање загађености пољопривредног земљишта тешким металима на територији општине Чајетина, 2016.

Пројекат "Контрола плодности и утврђивање загађености пољопривредног земљишта тешким металима на територији општине Чајетина" је реализован у сарадњи са Институтом за крмно биље у  Крушевцу.

Циљ пројекта је да допринесе јако битној проблематици од које зависи рентабилна пољопривредна производња, као и заштита животне средине.

Посебни циљеви пројекта су:
• Утврђивање главних показатеља плодности земљишта;
• Утврђивање садржаја тешких метала у прикупљеним узорцима у земљишту;
• Утврђивање укупног броја микроорганизама у земљишту као једног од параметара микробиолошке активности земљишта;
• Испитивање параметара квалитета прикупљеног биљног материјала (садржај сирових протеина, пепела, масти, АДФ и НДФ), као и садржаја тешких метала;
• Праћење реализације примењених препорука и стална едукација пољопривредних произођача и после завршетка пројекта.

Реализација наведеног пројекта обухватила је:
• Теренска и лабораторијска испитивања.

Закључак
• Неопходна је поправка земљишта, пре свега са аспекта смањења његове киселости методом калцификације и повећања фосфора у њему.
• Промена сетвене културе и повећања учешћа легуминоза у детелинско травним смешама, нарочито на земљиштима са повећаним нагибом терена.

Најважнији аспект реализације овог пројекта, поред економског, је и еколошки јер велики број мера доприноси заштити земљишта, водотокова и човекове околине у целини.

zlatka.jpg